انواع بافت


تاریخ ثبت: 1396/05/24 17:41 | بازديد: 5755


در طراحی پارچه سه نوع بافت وجود دارد این بافت ها که درحقیقت بافت های مادر هستند ، اساس سایر بافت هاراتشکیل میدهند ؛ یعنی ، سایر بافت ها ازمشتقات این سه بافت هستند.‌

بافت تافته (ساده): ساده ترین نوع بافت پارچه است که نخ های پود به طور متناوب و یک در میان زیر و روی نخ های تار قرارمی گیرد و دارای بیشترین استقامت هستند ؛ زیرا ، تعداد پیوستگی این بافت ها از سایر بافت ها بیشتراست ؛مثل پارچه های مثقال ، چلوار ، پارچه ی چادری ، چیت ، وال ، تیترون و ....

بافت سرژه(کج راه): در بافت سرژه وضع زیر ورو رفتن نخ های تار و پود طوری است که خطوط به طور برجسته و مورب در روی پارچه ایجاد می شود و نخ پود ازرو و زیر حد اقل دو و حد اکثر چهار نخ تار عبور می کند.

جهت خطوط مورب(مایل): در پارچه می تواند از راست به چپ یا از چپ به راست باشد، مثل پارچه گاباردین.

بافت ساتین(اطلس): در بافت ساتین نخ های تار و پود هر کدام در یک طرف پارچه موج می زنند و هر نخ پود از روی حداقل چهار و حد اکثر هشت نخ تار عبور می کند و در هر تکرار باف هر نخ تاروپود فقط یک بار زیر و رو می شود و یک پیوستگی در آن وجود دارد.


نگرشی به بافتهای اصلی پارچه

بافت تافته :رایج ترین و ساده ترین نوع بافت میباشد .سطح پشت و رو پارچه یک شکل است .بافت تافته دارای استحکام بالائی می باشد


انواع بافت تافته:

بافت ریپس :در اثر تکرار تار یا پود در بافت تافته ایجاد میشود.
بافت ریپس افقی :در نتیجه تکرار پود به وجود می اید .ریپس افقی تار نما می باشد .و پشت وروی پارچه را کیفیت ورنگ تار می سازد .به این بافت .ریپس افقی را ریپس تاری هم می گویند
بافت ریپس طولی :در اثر تکرار تار به وجود می اید.ریپس طولی را ریپس پودی هم می گویند .این پارچه پود نما می باشد .
از انواع دیگر بافت تافته میتوان به بافت ریپس افقی مرکب ، ریپس طولی مورب ، ریپس مورب مرکب اشاره کرد .

بافت سرژه

دارای خط هائی می باشد که با سطح افق زاویه می سازد .و در پشت وروی پارچه ظاهر می شود ؛ برای بافت پارچه های پشمی و فاستونی کاربرد دارد .

بافت گاباردین
بافت جناغی
بافت سرژه قوسی
بافت سرژه ترکیبی
بافت ساتین(اطلس)

سطحی صاف و براق دارند؛ تراکم تار وپود در بافت اطلس زیاد است .

ساتین های منظم
ساتین های نا منظم
ازانواع دیگر بافت ساتین می توان به بافت پاناما ساتین یا ریپس ساتین اشاره کرد


بافت کرپ

ظاهری بدون نظم واز نظر ساختاری ناروشن دارد.

کرپ تاری
کرپ پودی
کرپ متقارن
بافت دانه گندمی

ظاهر پارچه شبیه دانه های گندم میباشد وعلت نامگذاری به همین خاطر میباشد.

بافت شبه توری

مشابه بافت دانه گندمی می باشد.و کاربرد ان به علت میزان نفوذ پذیری هوا وجذب اب و رطوبت در پارچه های تنظیفی میباشد .

بافت لانه زنبوری

سرژه لوزی با مقداری تغییرات .این پارجه ضخیم می باشد .با نخ پنبه بافته میشود و برای مناطق گرم کاربرد بیشتری دارد

بافت کرد

لایه بافته شده از تافته به وسیله زیرریز های تاری یا پودی پوشانده شود .بافت کرد به وجود می اید .

کرد طولی: اگر زیر ریزهای لایه تافته از پود باشد.
کرد افقی : اگر زیر ریزهای لایه تافته از تار باشد .
کرد مورب : در این حالت بندها نسبت به افق زاویه می سازد .
بافت کائوچو : شبیه پارچه های تریکو میباشد.در لباس های مردانه وزنانه کاربرد دارد .


توضیحات درباره ی انواع بافت

بافت تافته : اگر نخ های تار و پود از نظر ضخامت و تعداد در واحد طول یک اندازه باشند در این صورت هر دو گروه نخ های تار و پود به طور مساوی به دور هم خم می شوند ، پارچه ای که با بافت تافته بافته شده باشد بیشترین استحکام را در بین پارچه ها دارا بوده ، چون میزان پیوستگی نخ در این نوع بافت بیشتر از سایر بافتها می باشد و باعث محکم تر شدن پارچه نیز میگردد . از بافت تافته برای پارچه های محکمی مانند : چادر ، پتو و انواع پارچه های متوسط حتی سبک نیز استفاده می شود در این بافت می توان از نخ های رنگی مختلف ، نخها با ضخامت مختلف ، نخها با جنس مختلف ، نخها با تاب مختلف برای تولید پارچه های متنوع استفاده نمود.

مشتقات بافت تافته: در بافت تافته رو بودن ( موج زدن ) هر نخ تار و پود در هر طرف پارچه عدد یک است با گسترش بافت ساده در امتداد تار و یا پود و یا هر دو جهت می توان بافتهای جدید دیگری بدست آورد که به این بافتها مشتقات بافت تافته گویند که عبارتند از:

مشتق تاری بافت تافته: مشتق تاری بافت تافته به بافتی گویند که از گسترش بافت آن پارچه در جهت تار به دست آید. به بافتی که در آن هر نخ تار بروی بیش از یک نخ پود قرار گیرد به آن بافت ریب تاری می گویند . بافت ریب تاری از گسترش بافت تافته به طور عمود حاصل می گردد . از ویژگیهای بافت ریب تاری ایجاد خطوط عرضی در پارچه میباشد.

مشتق پودی بافت تافته: بافت ریب پودی بر عکس بافت ریب تاری است و از گسترش بافت ساده در امتداد افقی بدست می آید ، موج زدگی نخ پود در این نوع بافت به بیش از دو نخ می رسد به طوری که هر نخ پود می تواند بر رو یا زیر دو الی چند نخ تار عبور کند . پارچه ای که بافت ریب پودی داشته باشد دارای خطوط طولی می باشد. عرض هر راه طولی بستگی به نوع بافت باعرض راههای طولی دیگر می تواند مساوی و یا نا مساوی باشد.

 

بافت پاناما یا چهار خانه

این بافت از گسترش بافت ساده هم به طور افقی و هم به طور عمودی بدست می آید . بافت پاناما بر دو نوع است :

بافت پانامای منظم (مساوی)
بافت پانامای نا منظم
بافت سرژه

برای به وجود آوردن خطوط مایل در پارچه روش های مختلفی وجود دارد ، در بافت سرژه بدیت ترتیب عمل می شود که اگر علامتی در روی تار اول قرار داده شد همان علامت در روی تار دوم تکرار می شود با این تفاوت که نقطهء شروع آن روی پود بعدی می باشد و نخ های بعدی نیز به همین ترتیب نسبت به نخ ماقبل خواهد بود و یا به عبارتی دیگر حرکت نقطهء پیوستگی یک و به طرف بالا می باشد.بافت سرژه را می بایست بر روی بیش از دو نخ اجراء نمود. تعداد نخهای تار و پود در یک سرژه منظم مساوی می باشند و جهت خطوط مایل در پارچه می توانند از راست به چپ و یا بلعکس باشد ، جهت خطوط در پشت پارچه همیشه بر عکس جهت خطوط روی پارجه می باشد و همچنین موج زدگی نخ های تار و پود در روی پارچه با موج زدگی نخ های پود وتار در پشت پارچه مطابقت دارد یعنی اگر در روی پارچه موج زدگی تار بیشتر باشد در پشت پارچه به همان اندازه موج زدگی پود دیده می شود.

 

بافت ساتین(اطلس)

در بافتهای ساتین نخ های تار وپود هر کدام در یک طرف پارچه موج می زنند و در هر تکرار بافت برای هر نخ تار و پود فقط یک پیوستگی وجود دارد بدین معنی که یک نخ در یک طرف پارچه و بقیه نخ ها در طرف دیگر پارچه قرارمی گیرند بنابراین پارچه ایکه با بافت ساتین تهیه می شود نخ های تار در یک طرف پارچه و نخ های پود در طرف دیگر پارچه دیده می شوند . هرگاه نخ های تار روی پارچه قرار گیرند ساتین را تاری و اگر نخ های پود در روی پارچه مشاهده شوند ساتین را پودی گویند . بطور کلی بافتهای ساتین به دو دسته تقسیم می شوند.